Incidenten

In 2020 is gestart met het multidisciplinair bespreken van de incidenten in de MIC-commissie (onderdeel van het overleg Kwaliteit en Veiligheid). Ook is een nieuw werkproces incidenten en een nieuw meldingsformulier geïmplementeerd. Tot slot werken we sinds augustus 2020 met een nieuw proces interne onderzoeken. Dit alles met als doel te leren en verbeteren.

De incidenten bespreken we in het team en er wordt elke vier maanden een rapport gemaakt. Omdat we nog beter willen leren van incidenten is dit als project opgenomen in het verbeterprogramma ‘Samen’. In 2020 is vooral ingezet op het slimmer registreren van deze incidenten om er zo eenvoudiger verbeterinformatie uit te kunnen halen. In 2021 krijgt dit vervolg.

In enkele gevallen wordt naar aanleiding van een incident een intern onderzoek uitgevoerd. Bij een intern onderzoek kijken onafhankelijke onderzoekers naar wat er is gebeurd en hoe dit in het vervolg voorkomen kan worden.
 
In 2020 zijn er 3313 incidenten gemeld. Het aantal incidenten ligt iets hoger dan in 2019. Dit wordt veroorzaakt door een andere wijze van meten. We zien we net als eerdere jaren de meeste val-, medicatie- en agressie-incidenten.

  • Het aantal medicatie-incidenten is opnieuw gedaald. Deze daling wordt mogelijk veroorzaakt doordat Meriant is overgegaan op digitaal aftekenen en door de inzet van een zelfdiagnose instrument medicatieveiligheid.
  • Het aantal valincidenten blijft nagenoeg gelijk. Het blijft ook in 2021 belangrijk aandacht te hebben voor multidisciplinaire inzet en het vergroten van de kennis rondom valpreventie
  • Het aantal agressie-incidenten stijgt al enkele jaren. De stijging wordt veroorzaakt omdat er op bepaalde afdelingen binnen Meriant steeds vaker sprake is van cliënten met gedragsproblematiek. Ook in 2021 is aandacht voor het gebruik van de methode Grip op probleemgedrag.

In 2020 zijn er 3 calamiteiten gemeld bij de IGJ. Allen zijn afgesloten door de IGJ. Eén calamiteit heeft geleid tot een langdurig verbetertraject voor de locatie waarbij de directeur en RvB nauw zijn aangehaakt. De voortgang wordt zorgvuldig bewaakt. Zodra het fysiek weer mogelijk is, wordt een extra externe audit uitgevoerd.