Gezondheid van medewerkers

Verzuim en incidentmeldingen medewerkers

Het verzuim binnen Meriant ligt in 2020 op 6,97%. Als gevolg van de corona-situatie ligt dit iets hoger dan in 2019 (6,2%). Sinds 2020 heeft Alliade en daarmee ook Meriant een nieuwe visie op verzuim. Alle hoofden zijn getraind in deze nieuwe visie. Meer informatie is te vinden in het kwaliteitsverslag van Alliade.

MIM meldingen zijn meldingen die medewerkers doen als er op hun werk iets gebeurt dat een bedreiging vormt voor de veiligheid, de gezondheid of het eigen welzijn. Ook kunnen medewerkers een gebeurtenis melden die heeft geleid of had kunnen leiden tot schadelijke gevolgen voor een medewerker. Zoals een ongeval, lichamelijke overbelasting of ongewenst gedrag zoals agressie of discriminatie. Het melden van deze incidenten is een belangrijk hulpmiddel om de veiligheid, gezondheid en het welzijn van medewerkers te verbeteren. Incidenten worden in het werkoverleg besproken. Dit met als doel de werkomstandigheden samen met medewerkers te verbeteren.
 
Ten aanzien van de meldingen incidenten medewerkers zien we de laatste jaren een stijging van het aantal meldingen fysieke agressie. In het jaar 2020 zien we een forse stijging (302) van het aantal meldingen (2019: 161). Dit wordt voornamelijk veroorzaakt omdat de meldingen incidenten cliënten en medewerkers nu in één systeem en in één formulier worden gemeld. Om medewerkers beter toe te rusten wordt ingezet op weerbaarheidstraining of filmend leren. Elk team bepaalt wat nodig is. Meriantbreed wordt bij cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag, zoals agressie, de methode Grip op Probleemgedrag gevolgd. Deze methode helpt medewerkers om te gaan met moeilijk verstaanbaar gedrag en het gebruik van rustgevende medicatie bij bijvoorbeeld agressief gedrag te verminderen.