Deskundigheid van medewerkers

Onze medewerkers zijn de basis van onze dienstverlening. Daarom blijven we investeren in kennis en kunde van onze medewerkers. De deskundige medewerker is binnen het verbeterprogramma Samen een belangrijk speerpunt.

Er zijn projecten gestart rondom capaciteitsmanagement, het kwaliteitspaspoort voor medewerkers, verzuim en voorbehouden en risicovolle handelingen. Meer informatie is te vinden in het kwaliteitsverslag van Alliade.
 
In mei 2019 concludeerden we dat er een scholingsachterstand was met betrekking tot de voorbehouden en risicovolle handelingen. Risicovolle handelingen zijn handelingen die bij de uitvoering van de handelingen risico’s meebrengen voor de cliënt. Voorbehouden handelingen vallen onder de risicovolle handelingen en mogen alleen worden uitgevoerd door specifiek bevoegde zorgverleners. Onder leiding van directeur en clusterhoofden is gewerkt aan een verbeterplan.

Inmiddels zijn nagenoeg alle verzorgenden en verpleegkundigen geschoold. Er is een leermanagementsysteem in gebruik genomen. In dit systeem kunnen medewerkers zelf zien hoe ze ervoor staan wat betreft de bij- en nascholing en kunnen ze zich tijdig aanmelden zodat hun deskundigheid op peil blijft. Dit systeem werkt nu nog niet goed. Er is een plan van aanpak opgesteld om ervoor te zorgen dat we gevolgde scholingen continu kunnen volgen.
 
In 2020 is voornamelijk geschoold op de volgende categorieën:

  • Begeleiding, verzorging, verpleging. Hieronder vallen onder andere de scholingen op het gebied van voorbehouden en risicovolle handelingen.
  • Gezond en veilig werken. Dit zijn scholingen op het gebied van bedrijfshulpverlening, infectiepreventie, fysieke belasting en weerbaarheid.
  • Zorgthema’s. Dit zijn scholingen gericht op een ziektebeeld als dementie, maar ook scholingen gericht op valpreventie, mondzorg, voedings- en slikproblematiek en de meldcode huiselijk geweld vallen hieronder.

De kwalificatieniveaumix (het % fte per niveau) is in onderstaande tabel weergegeven.
In 2019 is de kwalificatieniveaumix separaat weergegeven voor Meriant en de Friese Staten. Het is dan ook niet mogelijk een vergelijking te maken.

Het % ingezette fte’s niveau 1 26,6% (hieronder vallen de woonleefassistenten)
Het % ingezette fte’s niveau 2 2,6%
Het % ingezette fte’s niveau 3 43%
Het % ingezette fte’s niveau 4 19,6%
Het % ingezette fte’s niveau 5 N.v.t.
Het % ingezette fte’s niveau 6 N.v.t.
Het % ingezette fte’s behandelaren/ (para)medisch 7,5%
Het % ingezette fte’s overig personeel 3,7%
Het % ingezette fte’s leerlingen 1%
  • Er zijn diverse medewerkers in opleiding tot niveau 5. Zij volgen de HBO-opleiding AD service zorg en welzijn. De praktijkverpleegkundigen en verpleegkundig specialisten (niveau 5 en 6) vallen onder de behandelaren/paramedici. Zij worden ingezet op de afdelingen.
  • In 2020 waren er 323 scholieren die stage liepen bij Meriant.