Audits

Externe audit

Wij zijn een gecertificeerde aanbieder en dat willen we blijven. Daarom laten wij ons jaarlijks toetsen door externe auditoren. In deze audits, die in 2020 volledig digitaal zijn uitgevoerd, is ons kwaliteitssysteem (ISO 9001-1) en onze informatie beveiliging (NEN 7510) getoetst. Als aandachtsgebied is gekeken naar het verbeterprogramma Samen.

De verbeterpunten uit de audits van 2019 zijn in 2020 opnieuw getoetst door de auditoren. De uitgevoerde verbeteracties hebben tot goed resultaat geleid, daarmee zijn deze bevindingen afgerond.
 
Belangrijkste resultaten Meriant:

  • Auditoren zijn onder andere positief over het trainingsprogramma voor COVID-coaches dat is opgesteld in samenwerking met GGD-Friesland.
  • Er is één categorie-2 bevinding. De auditor heeft geconstateerd dat de cliëntdossiers van het wijkzorgteam in Wolvega niet compleet zijn en volgens onderlinge afspraak bijgehouden. Een categorie-2 betekent dat we een plan van aanpak moeten maken dat goedgekeurd moet worden door de auditor. In het plan van aanpak is onder andere afgesproken dat de wijkverpleegkundigen van de wijkzorgteams Wolvega en Heerenveen intensiever gaan samenwerken om (de teams) van elkaar te laten leren. Tijdens de externe audit in 2021 worden de cliëntdossiers opnieuw getoetst. Tussentijds gaan we ook zelf de dossiers toetsen.
  • Er zijn vier observaties. Observaties moeten door ons worden onderzocht, maar er is geen termijn voor het nemen van maatregelen vastgesteld. Een van de observaties gaat over de samenstelling tijdens de MDO’s. Naast de zorgcoördinator en arts zijn geen andere disciplines zoals de fysiotherapeut of psycholoog structureel bij het MDO betrokken.

Interne audits

Door corona is in 2020 het interne auditprogramma aangepast. Alliadebreed zijn er digitaal (via teams) de volgende audits uitgevoerd:

  • Een toets op verbeterplannen. Dit betroffen verbeterplannen die waren opgesteld na een audit of calamiteitenonderzoek.
  • Een toets op de jaarplannen.
  • Een toets op de risico’s van alle processen binnen de organisatie.
  • Zelfdiagnoses door de teams op de onderwerpen medicatieveiligheid, hygiëne en infectiepreventie, voedselveiligheid, normenkader IGJ - persoonsgerichte zorg.

Met behulp van een digitaal toetsinstrument toetsten medewerkers zelf of zij voldeden aan de normen. Binnen de teams wordt afgesproken met welke 2 belangrijkste verbeterpunten het team bezig gaat. De voortgang wordt gemonitord in de 4-maandsrapportage.
De uitkomsten op Meriant niveau besproken in het overleg Kwaliteit en Veiligheid van Meriant.
 
Alliade wil in 2021 vaker (risico)locaties waarderend auditten op het normenkader IGJ. In 2020 is hiervoor gestart met het opleiden van interne auditoren. Vanwege de coronamaatregelen konden de audits op locatie niet doorgaan en zal dit onderdeel van de training vervolgd worden in 2021.